துய்த்துக் களித்த உடல்

0
422

நான் துய்த்துக் களித்த உடலொன்றை

உங்கள் முன் கிடத்தி வைத்திருக்கிறேன்

அவரவர் மூச்சுக் காற்றை ஊதி

உயிர்ப்பித்துக் கொள்ளுங்கள்

உயிர்த்ததும் அது

உங்களுக்கான உடல்தான்

என்னிடம் என்ன துய்த்தது

எனக் கேட்டுத் தொந்தரவு செய்யாதீர்

அவரவர் வீரியம்

அவரவர் துய்ப்பு