தொகுப்புகள்

2009 கவிமாலை கூடி வாழ்த்தும் குயில்கள்
2010 கவிமாலை பொன்மாலை பூக்கள்
2011 கவிமாலை பளிங்கு மொட்டு
2012 கவிமாலை ஒருதுளி கடல்
2013 கவிமாலை கதவு திறந்தது மின் புத்தகமாக படிக்க 
2014 கவிமாலை மீண்டும் ஒரு முறை  மின் புத்தகமாக படிக்க
2015 கவிமாலை இன்னும் கொஞ்சம் வெட்கம் மின் புத்தகமாக படிக்க
2015 கவிமாலை நாடும் நாயகனும்
2016 கவிமாலை சொல்மழை