சமீப நிகழ்ச்சிகள்

சமீப நிகழ்வுகள்

ABOUT US

கவிமாலை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. சிங்கப்பூரில் கவிஞர்கள் ஒருங்கிணைந்து கவிதையைச் சிந்திக்க, கவிதையால் சிந்திக்க, உருவாக்கிய ஒரு இலக்கிய அமைப்பு கவிமாலை.

Contact us: admin@kavimaalai.com

Follow us

@ Kavimaalai | Designed by Wango Studios | Powered by Clouds India