ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2 மே 2021
மாலை 6 – இரவு 8
ஏற்பாட்டாளர்:
கவிமாலை சிங்கப்பூர்
இடம்:
Zoom சந்திப்பு எண்: 836 991 7422