மச்ச சிநேகம்

0
528

வீட்டிலிருந்து வேலை

மீன் தொட்டிக்கு அருகில்

அலுவல் மேசை

இந்த மீன்

எப்படி வந்தது தொட்டிக்குள்

தூண்டிலில் பிடிக்கவில்லை

தானாகவும் குதிக்கவில்லை

மீன் பிறந்த ரகசியத்தை

ஆற்றிடம் கேட்கலாமா

நதியின் பாடல்தான்

மீனுக்குச் சங்கீதம்

இப்போது என் குரல்

சலனமா

சந்தோசமா

தெரியவில்லை

யாருடன் என்னப் பேசுகிறேனென்ற

ரகசியம் அந்த மீனுக்கு

மட்டுமே தெரியும்

கோபமாகப் பேசும்போது

மூலையில் அமைதியாக

ஒடுங்கி நிற்கிறது

சிரித்துப் பேசும்போது

குதூகலத்துடன் இங்குமங்கும்

மோதித் திரும்புகிறது

பக்கத்திலேயே

அமர்ந்திருந்தாலும்

ஒருநாள்கூட

மீனோடு பேசியதில்லை

மீனும் இதை

நினைத்திருக்குமா

  • இன்பா